na INLIS000000000064490 20190726092258 0010-0719000098 ta 190726 g 0 eng 2085-4323 IPM-I-V9-I1-17 IPM-I-V9-I1-17 SIT j Sitti Aminah Jurnal Bina Praja : Journal of Home Affairs Governance / Sitti Aminah Jakarta : Kementerian Dalam negeri, 2017 xvi, 170 hlm. : Ilus. ; 28 cm Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan Internasional Vol. 9, Issue 1 Bibliografi IPM-I-V9-I1-19