Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Novel Silariang Cinta Yang (Tak ) direstui Karya Oka Aurora / Muhammad Akhir text 2021 | Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Novel Silariang Cinta Yang (Tak ) direstui Karya Oka Aurora