00514 2200145 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008003900059100001900098245012700117260000900244300000600253600010900259INLIS00000000006751520220111104401 a0010-0122000013ta220111 | | | 0 aMuhammad Akhir1 aNilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Novel Silariang Cinta Yang (Tak ) direstui Karya Oka Aurora /cMuhammad Akhir c2021 b- 4aNilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Novel Silariang Cinta Yang (Tak ) direstui Karya Oka Aurora