Jurnal ASPIKOM / Jurnal ASPIKOM text Yogyakarta, 2018 ind Jurnal nasional Jurnal nasional Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi Nasional URN:ISBN:2087-0442