na INLIS000000000062945 20190620023011 0010-0319001096 ta 190620 g 0 ind 2087-0442 KOM-N-V3-N3-18 KOM-N-V3-N3-18 JUR j Jurnal ASPIKOM Jurnal ASPIKOM / Jurnal ASPIKOM Vol 3, No 5 (2018) Yogyakarta, 2018 817-1034 hlm : ilus ; 23 cm Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi Nasional Jurnal nasional PJN1900576-1