00656 2200217 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001400100082001900114084002500133100001700158245007600175260004700251300003600298650004900334250002000383500001600403990001900419INLIS00000000006449020190726092258 a0010-0719000098ta190726 g 0 eng  a2085-4323 aIPM-I-V9-I1-17 aIPM-I-V9-I1-17 SIT j0 aSitti Aminah1 aJurnal Bina Praja :bJournal of Home Affairs Governance /cSitti Aminah aJakarta :bKementerian Dalam negeri,c2017 axvi, 170 hlm. :bIlus. ;c28 cm aJurnal Prodi Ilmu Pemerintahan Internasional aVol. 9, Issue 1 aBibliografi aIPM-I-V9-I1-19