na INLIS000000000002931 20170412234551.0 170412| ||| | ind a 0010-041700000002931 EYSENCK, H.J. EYSENCK, H.J. H. J. Eysenck 0 Cet. ke-2 Bandung 0 1986 227 hlm. ; ilus. 100 153 EYS m Psikologi,0 H6707