na INLIS000000000006047 20170413012708.0 170413| ||| | ind a 0010-041700000006047 Samekto, Wuryati Samekto, Wuryati Wuryati Samekto dan Candra Rahmadiyanto Rahmadiyanto, Candra Cet. Ke-3 Yogyakarta 0 2001 v, 85 hlm. ; 0 600 693 SAM t Teknologi Beton,0 H9866