na INLIS000000000007149 20170413030937.0 170413| ||| | ind a 0010-041700000007149 200 297 Kar s Karim, Abdul M 0 Karim, Abdul M Ed. ke-1 Yogyakarta 0 2007 392 hlm ; 0 Sejarah,0 Abdullah, Amin H10987