Kisah tokoh - tokoh dunia yang masuk Islam / Kisah tokoh - tokoh dunia yang masuk Islam text Jakarta Timur : Pustaka Al - Kautsar, 2010 ind Kisah tokoh - tokoh dunia yang masuk Islam URN:ISBN:9789795925217